Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων

Με την αγορά ενός προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης εκφράζει τη θέλησή και την έγκρισή του για την επεξεργασία των δεδομένων του από την διαχειρίστρια προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Τα δεδομένα αυτά είναι αντικειμενικά και νομικά απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει η παρεχόμενη υπηρεσία.

Όταν ο χρήστης είναι στην διαδικασία να παραγγείλει ένα προϊόν από την ιστοσελίδα θα κληθεί να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία στο ψηφιακό έντυπο της παραγγελίας. Τα  δεδομένα αυτά θα επεξεργαστούν από την διαχειρίστρια προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά. Κατά την διαδικασία αυτή θα γίνουν διάφορες πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Η ιστοσελίδα κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, η ιστοσελίδα συλλέγει δεδομένα που περιλαμβάνουν, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση της αποστολής της παραγγελίας καθώς και αυτή της χρέωσης, η ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail και το username κάθε χρήστη. Επίσης, μπορεί να συλλέγει άλλα δεδομένα επικοινωνίας όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και για την διενέργεια αγορών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί τα δεδομένα των χρηστών για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σχέση με τον χρήστη. Για τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης έχει ενεργό λογαριασμό. Κάποια από τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν αυτό απαιτείται για νομικούς ή/και φορολογικούς λόγους. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν, το όνομα του χρήστη, την ημερομηνία αγοράς, την διεύθυνση χρέωσης και το προϊόν ή την υπηρεσία που αγοράστηκε.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) καθώς και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να πετύχει την ασφάλεια των δεδομένων.

Δικαιώματα των Χρηστών

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργάζεται η Εταιρία, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους),
 • το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων),
 • το δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),
 • το δικαίωμα φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Εφόσον ο Χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η διαχειρίστρια είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επεξεργασία Δεδομένων από Τρίτους

Η Διαχειρίστρια, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία, συνεργάτη της Διαχειρίστριας, διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με την Διαχειρίστρια και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας. Η εν λόγω σύμβαση ή άλλη νομική πράξη προβλέπει ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία:

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία· σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του Kανονισμού ΕΕ 2016/679,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 εως 36 Kανονισμού ΕΕ 2016/679, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο η), ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική πράξη μεταξύ της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

Υποβολή αντιρρήσεων και αιτημάτων από τους Χρήστες

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων του. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας είναι τα εξής:

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ)

Email: [email protected]

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

 • Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων.
 • Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα θα του ζητείται να αποδεχθεί η να απορρίψει τα cookies. Με την αποθήκευση των cookies ενός χρήστη ο ιστότοπός μας απομνημονεύει τις προτιμήσεις του προκειμένου να μπορεί να κάνει προτάσεις στον χρήστη για νέα προϊόντα που πιθανώς τον ενδιαφέρουν, να του προβάλλουν διαφημίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από μία νέα γκάμα προϊόντων που μπορεί να μην γνώριζε , να ενημερώνεται για προσφορές κ.α.

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής.

Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό:

 • την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών
 • τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστότοπών μας
 • τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών)

Cookies προτιμήσεων επισκεπτών

Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής:

 • εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies της ιστοσελίδας
 • εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου

Λειτουργικά cookies

Για τη λειτουργία ορισμένων ιστοσελίδων είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνουμε ορισμένα cookies. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα:

 • cookies ταυτοποίησης
 • τεχνικά cookies που απαιτούνται από ορισμένα συστήματα ΤΠ

Cookies ταυτοποίησης

Αυτά αποθηκεύονται όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας ως μέλος. Όταν το κάνετε αυτό, αποδέχεστε την αντίστοιχη πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Cookies ανάλυσης

Αυτά τα χρησιμοποιούμε αμιγώς στο πλαίσιο εσωτερικής έρευνας για τους τρόπους βελτίωσης της υπηρεσίας που παρέχουμε σε όλους τους χρήστες.

Τα cookies απλώς αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας – ως ανώνυμος χρήστης (τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά).

Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό. Τα ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία μπορούν να κοινοποιηθούν σε αναδόχους επικοινωνιακών έργων οι οποίοι έχουν συνάψει συμβατική συμφωνία με την Διαχειρίστρια. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τον συγκεκριμένο τύπο cookies.

Προώθησης ή Marketing

Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να «σερβίρουν» διαφημίσεις, πιο σχετικές με εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Χρησιμοποιούνται επίσης, για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, με στόχο τον περιορισμό των μαζικών ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Cookies τρίτων

Στην ιστοσελίδα μας προβάλλεται περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων εκφεύγουν του ελέγχου της Διαχειρίστριας. Οι πάροχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους χρήσης, τον σκοπό και τη χρήση των cookies κ.λπ.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

Πλατφόρμα / ΕφαρμογήΌνομα CookieΚατηγορίαDomainΠεριγραφήΠερίοδος
CookieHubcookiehubΑπαραίτηταWebsite DomainUsed by CookieHub to store information about whether visitors have given or declined the use of cookie categories used on the site.1 year
PHP.netPHPSESSIDΑπαραίτηταWebsite DomainCookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.session
Cloudflare__cfduidΑπαραίτηταWebsite DomainThe _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our Customers’ websites and minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers’ End Users to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It is necessary for supporting Cloudflare’s security features.30 days
Cloudflare__cfruidΑπαραίτηταWebsite DomainUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.session
Cloudflare__cf_ob_infoΑπαραίτηταWebsite DomainThe __cf_ob_info cookie provides information on: The HTTP Status Code returned by the origin web server, The Ray ID of the original failed request, and The data center serving the traffic.session
Cloudflare__cf_use_obΑπαραίτηταWebsite DomainThe __cf_use_ob cookie informs Cloudflare to fetch the requested resource from the Always Online cache on the designated port.session
Google Tag ManagercookiePreferencesΑπαραίτηταWebsite DomainRegisters cookie preferences of a user2 years
Google reCAPTCHA_GRECAPTCHAΑπαραίτηταgoogle.comGoogle reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.180 days
 WordPresswp-settings-[UID]ΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress also sets a few wp-settings-[UID] cookies for logged in users. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.1 year
WordPresswordpress_[hash]ΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress uses the cookie wordpress_[hash] to store the authentication details on login. The authentication details include the username and double hashed copy of the password. This usage of the cookie is limited to the admin console area, the backend dashboard of the website. The cannot be seen on front-end of the website, even when logged in.1 year
WordPresswordpress_logged_in_[hash]ΑπαραίτηταWebsite DomainThe cookie wordpress_logged_in_[hash] is used to indicate when you are logged in, and who you are. This cookie is maintained on the front-end of the website as well when logged in.session
WordPresswp-settings-{time}-[UID]ΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.1 year
WordPresswp-saving-postΑπαραίτηταWebsite DomainUsed to track if there is saved post exists for a post currently being
edited. If exists then let user restore the data
 
WordPresswordpress_test_cookieΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress also sets a cookie named wordpress_test_cookie is set by WordPress to check if the cookies are enabled on the browser to provide appropriate user experience to the users.session
WordPresswordpress_sec_{hash}ΑπαραίτηταWebsite DomainCurrent user location – Logged in users onlysession
WordPresswp-postpass_{hash}ΑπαραίτηταWebsite DomainThis cookie is used to grant access to password protected areas of the site.10 days
WooCommercewoocommerce_cart_hashΑπαραίτηταWebsite DomainHelps WooCommerce determine when cart contents/data changes.session
WooCommercewoocommerce_items_in_cartΑπαραίτηταWebsite DomainHelps WooCommerce determine when cart contents/data changes.session
WooCommercewp_woocommerce_session_ΑπαραίτηταWebsite DomainContains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.session
WooCommercewoocommerce_recently_viewedΑπαραίτηταWebsite DomainPowers the Recent Viewed Products widgetsession
WooCommercetk_aiΑπαραίτηταWebsite DomainGathers information for our own, first party analytics tool about how our services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience.session
Website Domaintinv_wishlistkeyΑπαραίτηταWebsite DomainWishlist Info/Contents1 month
YoutubePREFΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)This cookie stores your preferences and other information, in particular preferred language, how many search results you wish to be shown on your page, and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.10 years
YoutubeYSCΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Session
YoutubeVISITOR_INFO1_LIVEΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old.240 days
YoutubeGPSΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.Session
GoogleGCLBΠροτιμήσεωνAdvertiser’s website domain (1st party)This cookie is used in context with load balancing – This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers.Session
GoogleCONSENTΠροτιμήσεων.gstatic.comUsed by Google to store user consent preferences17 years
GoogleSEARCH_SAMESITEΠροτιμήσεωνgoogle.comSameSite prevents the browser from sending this cookie along with cross-site requests. The main goal is mitigate the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection against cross-site request forgery attacks.1 year
Google Analytics_gaΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users2 years
Google Analytics_ga_Στατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users2 years
Google Analytics_gidΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users for 24 hours after last activity24 hours
Google Analytics_gatΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager1 minute
Google Analytics_dc_gtm_Στατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to monitor number of Google Analytics server requests1 minute
Google AnalyticsAMP_TOKENΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Contains a token code that is used to read out a Client ID from the AMP Client ID Service. By matching this ID with that of Google Analytics, users can be matched when switching between AMP content and non-AMP content.30 seconds till 1 year
Goolge Analytics_gat_gtag_Στατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domainUsed to set and get tracking data1 hour
Google Analytics__utmaΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users and sessions2 years after last activity
Google Analytics__utmtΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to monitor number of Google Analytics server requests10 minutes
Google Analytics__utmbΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server.30 minutes after last activity
Google Analytics__utmcΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session.End of session (browser)
Google Analytics__utmzΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server6 months after last activity
Google Analytics__utmvΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Bevat custom informatie die door de webdeveloper is ingesteld via de _setCustomVar methode in Google Analytics. Deze cookie wordt iedere keer geupdate als er nieuwe gegevens naar de Google Analytics server worden gestuurd.2 years after last activity
Google Analytics__utmxΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.18 months
Google Analytics__utmxxΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to determine when the A / B or Multivariate test in which the user participates ends18 months
YouTubeYSCΣτατιστικώνyoutube.com (3rd paty)This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.session
VimeovuidΣτατιστικώνvimeo.comThis first party cookie created by Vimeo is used to assign a Vimeo Analytics unique id.1 year
Google Analytics_gac_Marketing – Προώθησηςgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.90 days
FacebookxsMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook.
Contents: Session ID, creation time, authentication value, secure session state, caching group ID
session
Facebookc_userMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook.
Contents: User ID
90 days
Facebookm_userMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used to authenticate your identity on Facebook’s mobile website.
Contents: Email, User ID, authentication value, version, user agent capability, creation time, Facebook version indicator
90 days
FacebooksbMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Facebook browser identification, authentication, marketing, and other Facebook-specific function cookies.persistent
FacebookfrMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.90 days
FacebooklocaleMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser. This cookie appears to only be set after the user logs out. The locale cookie has a lifetime of one week.60 days till 3650 days
Facebook_fbpMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Facebook Pixel advertising first-party cookie. Used by Facebook to track visits across websites to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.90 days
Facebookjs_verMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Records the age of Facebook javascript files.90 days
FacebookrcMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used to optimize site performance for advertisers90 days
Facebookcampaign_click_urlMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Records the Facebook URL that an individual landed on after clicking on an ad promoting Facebook90 days
  Marketing – Προώθησης   
Facebook__fb_chat_pluginMarketing – ΠροώθησηςWebsite DomainUsed to track the user’s interaction with the website’s Facebook chat-widget.session
Facebookcommon/cavalry_endpoint.phpMarketing – ΠροώθησηςWebsite DomainCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.session
Google_gcl_auMarketing – ΠροώθησηςAdvertiser’s website domain (1st party)Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.365 days
Google1P_JARMarketing – Προώθησης.gstatic.comThese cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback.1 Year
GoogleAIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.session
GoogleSIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.3 months
GoogleHSIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.2 years
GoogleAPISIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.session
GoogleSAPISIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.179 days
GoogleSSIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.1 year
GoogleSIDCCMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.1 year
GoogleOTZMarketing – Προώθησηςgoogle.comAggregate analysis of website visitors1 year
GoogleANIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comGoogle uses this cookies to make advertising more engaging to users and more valuable to publishers and advertisers347 days
GoogleDVMarketing – Προώθησηςgoogle.comThis cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad personalisationsession
GoogleNIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comThis cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad personalisation1 day
GoogleIDEMarketing – Προώθησηςdoubleclick.netUsed by Google’s DoubleClick to serve targeted advertisements that are relevant to users across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website. These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user.390 days
GoogleRULMarketing – Προώθησηςdoubleclick.netUsed by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed – This is done to make their marketing efforts more efficient.1 year